X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

WhatsApp Aydınlatma Metni

AnasayfaHaberiniz Olsun.WhatsApp Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WHATSAPP AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bilensoft Medya Yazılım
Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Bilensoft) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Avrupa Birliği Genel Veri
Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan
faaliyetleri çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma
yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak
sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

WhatsApp İşletme Hesabı iletişim hattımız aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, e-
posta adresi, bulunduğunuz ülke ve şehir kişisel verileriniz, şirketinize ait vergi levhası, imza
sirküleri, kimlik fotokopisi vb. verileriniz şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin
tanıtımının yapılması, ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak ve iletişim bilgileriniz
sizlere ticari elektronik ileti gönderebilmek amacıyla açık rızanıza dayanarak otomatik yolla
işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Söz konusu kişisel veriler, ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse öngörülen süre kadar; eğer
süre öngörülmemiş ise meşru menfaatimiz devam ettiği süre boyunca aşağıdaki kriterler göz
önüne alınarak saklanmaktadır.

• Bilensoft'un uygulamaları

• Uygulanan ticari teamüller

• İlgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı süreleri

İşbu süreler sonunda saklanan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale
getirmektedir.

 
 

2
Veri sahibi olarak KVKK ve GDPR çerçevesinde;

• Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin bir kopyasını talep etme,

• Yanlış olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kişisel verileriniz mevcut ise,
şirketimizden bunun düzeltilmesini talep etme, aynı zamanda eksik olduğunu
düşündüğünüz herhangi bir kişisel veriniz mevcut ise, şirketimizden bunun
tamamlanmasını talep etme,

• Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizden kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini talep etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,

• Kişisel verilerinizin doğru olduğuna itiraz etmeniz veya işleme faaliyetinin hukuksuz
olması ancak kişisel verilerinizin silinmesini arzu etmemeniz halinde, kişisel
verilerinizin işlenmesine sınırlama getirilmesini talep etme,

• Rızanızı, etkisi geleceği kapsayacak şekilde (o tarihe dek yapılan veri işleme
faaliyetlerinin meşru kalması kaydıyla) istediğiniz zaman geri çekme,

• Kişisel verilerinizi geçerli veri koruma yönergelerine aykırı olarak işlediğimiz
kanaatindeyseniz, öncelikle Avrupa Birliği’nde yaşıyorsanız mutat meskeniniz veya
işyeriniz olan veya veri koruma ihlalinin gerçekleştiğini düşündüğünüz Üye Ülke’deki
ilgili denetim düzenleyici otorite olmak üzere, yetkili düzenleyici otoritede şikâyette
bulunma,

haklarına sahipsiniz.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, Şükraniye Mahallesi 10. Yeni Sk.
No2 Kat.5 Yıldırım/Bursa adresine yazılı olarak gönderebilir veya

info@bilensoft.com
e-posta adresine iletebilirsiniz.
Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına
internet sitemizde yayınlanmıştır.


Top